TABLE OF CONTENTS

  1. PREAMBUŁA
  2. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI
  3. HIPERŁĄCZA
  4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  5. DOSTARCZONE INFORMACJE I MATERIAŁY
  6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  7. DANE KONTAKTOWE
  8. Website disclaimer1) PREAMBUŁA

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą korzystania ze wszystkich witryn internetowych (w tym witryn mobilnych), a także wszystkich elementów i aplikacji (zwanych dalej „Witrynami internetowymi”), stworzonych przez firmę WOLF OIL CORPORATION N.V. lub należących do niej.

Te Witryny (z wyłączeniem witryn połączonych z nimi za pomocą łączy) są zarządzane przez firmę WOLF OIL CORPORATION N.V. (zwaną dalej WOC), z siedzibą w Belgii, 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, zarejestrowaną w Crossroads Bank for Enterprises pod nr. 0403.699.350.

Uzyskanie dostępu do Witryn internetowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki użytkowania, nie powinien kontynuować przeglądania tych Witryn ani korzystania z nich.

W przypadku naruszenia warunków użytkowania WOC zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryn. WOC zastrzega sobie prawo do żądania od osób trzecich odszkodowania za wszelkie bezpośrednie i/lub pośrednie szkody powstałe w wyniku naruszenia warunków. 

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do Witryn, jest określana mianem użytkownika. 2) INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI

2.1

Witryny internetowe zostały umieszczone w Internecie przez WOC, aby zaprezentować użytkownikom określone działania WOC oraz ewentualnie inne działania Grupy WOC. Informacje te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji, że są one dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników. 

WOC może w każdej chwili zmienić lub zaktualizować te informacje bez uprzedzenia.

WOC nie gwarantuje dokładności, aktualności i kompletności treści podanych na Witrynach internetowych, ani że Witryny internetowe będą działać w sposób nieprzerwany i/lub będą pozbawione błędów.

Odniesienia do produktów lub usług znajdujące się na Witrynach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży bądź dostarczenia tych produktów lub usług.2.2

W zakresie dozwolonym przez prawo WOC, w tym spółki stowarzyszone, członkowie kierownictwa oraz pracownicy, niniejszym wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, wyrządzone i/lub wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Witryn internetowych bądź jakichkolwiek innych witryn internetowych połączonych z nimi za pomocą łączy.3) HIPERŁĄCZA

Witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn (na przykład z użyciem hiperłącza, przycisku lub banera). Łącza te są udostępniane w formie usługi dla użytkowników Witryn internetowych. WOC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w jakiejkolwiek postaci lub formie za zawartość witryn internetowych, do których prowadzą utworzone przez nią łącza.4) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych we wszystkich materiałach tekstowych, obrazach, zdjęciach, logo, filmach, nagraniach dźwiękowych, oprogramowaniu oraz na stronach internetowych i opakowaniach, a także innych materiałach (zwanych dalej „Dokumentacją”) na Witrynach internetowych są własnością firmy WOC, jej spółek stowarzyszonych lub zostały zamieszczone za zgodą stosownego właściciela. 


Powielanie Dokumentacji zawartej na Witrynach internetowych jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego (tzn. jedynie w celu uzyskania informacji o towarach lub usługach bądź innych aspektach działalności Grupy WOC). Jakiekolwiek powielanie Dokumentacji, w całości lub w części, lub jej publiczne udostępnianie do innych celów (w tym do celów zawodowych i handlowych) jest wyraźnie zabronione oraz wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WOC. W każdym przypadku dozwolona reprodukcja Dokumentacji Witryn internetowych lub jej publiczne udostępnianie muszą zawsze być opatrzone odpowiednimi informacjami na temat źródła oraz własności materiałów. 4.2

Wszelkie bazy danych udostępnione użytkownikowi są własnością WOC jako producenta tych baz danych lub zostały udostępnione za zgodą stosownego właściciela. Dostęp lub ponowne wykorzystanie z istotnej jakościowo lub ilościowo części baz danych w jakimkolwiek celu są zabronione. 4.3

Każde naruszenie praw własności intelektualnej może podlegać ściganiu z mocy prawa karnego lub cywilnego. 5) DOSTARCZONE INFORMACJE I MATERIAŁY

Każdy użytkownik Witryn internetowych, który przekazuje dane, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez WOC. Użytkownik gwarantuje, że przekazane dane (a) nie naruszają praw (własności intelektualnej) osób trzecich oraz (b) nie są w żaden inny sposób niezgodne z prawem w odniesieniu do osób trzecich.6) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy podane dane zawierają dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, będą one przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), polityką prywatności WOC oraz zasadami ochrony prywatności oraz dotyczącymi korzystania z plików cookie7) DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących warunków użytkowania Witryn internetowych prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Witrynach internetowych, listownie lub pocztą e-mail:

Listownie: 

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem

Belgia

Pocztą e-mail: ***„Potwierdzam przeczytanie i akceptację ogólnych warunków i postanowień”.8) WEBSITE DISCLAIMER

The information on this website is provided by Wolf Oil Corporation, its content authors, partners, directors, employees or other representatives. While we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. 

Except as specifically stated on this website, to the fullest extent permitted at law, neither Wolf Oil Corporation, nor any of its partners, directors, employees or other representatives will be liable for damages arising out of or in connection with the use of this website or the information, content, materials or products included on it. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including (without limitation) compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties.

Through this website you may find links to other websites which are not under the control of Wolf Oil Corporation. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Wolf Oil Corporation, its content authors, partners, directors, employees or other representatives, have the right to remove or reproduce material uploaded or posted to this website at any time. 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Wolf Oil Corporation takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.